Badanie i ocena preparatu FEMIFLAVON

Autorem badania jest pan ordynator, dr n. med. Petr Herman.
Artykuł został zredagowany przez dr n. med. Radima Kudela.

W miesiącach wrześniu i październiku 2004 roku przeprowadzono badanie, którego celem była ocena wpływu suplementu diety FEMIFLAVON, na występowanie objawów zespołu niedoboru estrogenów oraz na ich intensywność. Innymi słowy, badano skuteczność ocenianego preparatu FEMIFLAVON u kobiet z problemami menopauzy.

Preparat zawiera trzy substancje czynne, izoflawony z czerwonej koniczyny, pirydoksynę i kwas foliowy. Izoflawony należą do grupy fitoestrogenów, czyli naturalnych związków występujących w roślinach, wykazujących działanie podobnym do żeńskiego hormonu płciowego 17-beta estradiolu. Znaczenie mają selektywne modulatory receptorów estrogenowych. Fitoestrogeny zawarte są w wielu roślinach, między innymi w czerwonej koniczynie (Trifolium pratense). Szereg randomizowanych badań kontrolowanych przy użyciu placebo wykazuje korzystny wpływ izoflawonów na zmniejszenie częstotliwości występowania objawów zespołu niedoboru estrogenów u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Wyniki innych badań potwierdzających pozytywny wpływ izoflawonów z czerwonej koniczyny przytaczają austriaccy autorzy Stonek i inni w specjalistycznym czasopiśmie ‘Medycyna menopauzalna’. Wyraźną poprawę jakości życia zaobserwowało 84% kobiet. (Stonek F., Sator M., Gruber D., i inni. Podsumowanie wyników badania klinicznego ekstraktu naturalnego z czerwonej koniczyny podczas leczenia dolegliwości menopauzalnych. ‘Medycyna menopauzalna’. 2002; 7/3:9-13.)

Najnowsze badanie przeprowadzone przez ordynatora dr n. med. Petra Hermana w Ambulatorium Ginekologicznym w Kobeřicach (powiat Opawa), było retrospektywne, ankietowe i uczestniczyło w nim łącznie 20 kobiet z objawami menopauzalnymi. Kobiety biorące udział stosowały suplement diety FEMIFLAVON (raz dziennie jedna tabletka) przez okres 60 dni.
Wyniki: W okresie od września do październiku 2004 poddano badaniu – po uprzednim pouczeniu, zapoznaniu z możliwymi skutkami działań niepożądanym i podpisaniu świadomej zgody – 20 kobiet w okresie okołomenopauzalnym i menopauzalnym z różnym stopniem występowania objawów zespołu niedoboru estrogenów. Średnica wieku kobiet wynosiła 59 lat. W ciągu ostatnich trzech miesięcy nie stosowały one żadnego preparatu hormonalnej terapii zastępczej ani suplementu diety z fitoestrogenami. Po 60 dniach stosowania preparatu FEMIFLAVON wypełniono kwestionariusz oceniający półilościowo poszczególne objawy. Przetwarzanie wyników odbyło się w dwóch podstawowych kierunkach. Obserwowano trendy rozwoju dla poszczególnych respondentek oraz dla poszczególnych objawów.

Podsumowanie badania
Preparat FEMIFLAVON można na podstawie uzyskanych wyników oraz w zgodzie z wyżej wymienionymi pracami uznać za odpowiedni suplement diety dla kobiet z dolegliwościami menopauzalnymi. W badanej grupie nie zaobserwowano żadnych skutków niepożądanych. W przyszłości sugerujemy przeprowadzenie z wyżej wymienionym preparatem randomizowanego badania prospektywnego kontrolowanego przy użyciu placebo.

Wykres 1
a) Wskaźnik natężenia dolegliwości menopauzalnych po podaniu FEMIFLAVONU
spadł u 17 z 20 respondentek (85%).
b) Spadek wahał się od 19 do -2 punktów. Średni spadek wyniósł 5,85 punktu
(42%).
c) Spadek o 50% i więcej odnotowano u 6 respondentek (30% grupy).

Wykres 2
a) U wszystkich zaobserwowanych objawów po podaniu FEMIFLAVILONU nastąpił
spadek natężenia.
b) Największy spadek odnotowano u większości typowych objawów menopauzalnych o wysokim pierwotnym natężeniu w badanej grupie.
c) Niski spadek natężenia objawów dotyczących zawrotów i bólów głowy można oczekiwać z uwagi na możliwe inne przyczyny poza menopauzą w przypadku wyższej średniej wieku grupy.